Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Stichting Sport en Spel Maasland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Sport en spel. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens? Wat verandert er? Wat moet je doen?

Privacy statement en privacybeleid
In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Sport en Spel.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Sport en Spel persoonsgegevens?
Stichting Sport en Spel verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

• vrijwilligers werkzaam voor Sport en Spel
• mensen die interesse tonen vrijwilligerswerk tijdens Sport en Spel
• mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle organisatieonderdelen van Stichting Sport en Spel verwerken persoonsgegevens in onze vrijwilligersdatabase en onze sponsordatabase. De toegang tot de database is beperkt tot de comitéleden van Stichting Sport en Spel en persoonlijk door het comité van Stichting Sport en Spel bevoegde personen.

Waarvoor verwerkt Stichting Sport en Spel persoonsgegevens?
Als je als vrijwilliger van Sport en Spel aan de slag bent of aan de slag wilt gaan of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we op de juiste wijze met je communiceren.

Als je eenmaal een relatie van Sport en Spel bent, dan willen we je goed kunnen informeren. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturering.

Verwerkt Stichting Sport en Spel ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier wat ons kan helpen indien je bij de op- en afbouwactiviteiten onverhoopt iets overkomt.

Stichting Sport en Spel controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Stichting Sport en Spel met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Je kunt niet zelf bij je persoonsgegevens. Mochten er wijzigingen zijn, kun je dit doorgeven bij Stichting Sport en Spel.

Binnen Stichting Sport en Spel kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Gegevens gerelateerd aan je vrijwilligerswerk worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om je eventueel later nogmaals te benaderen. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-vrijwilligers te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Sport en Spel gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Sport en Spel van mij verwerkt?
Door een verzoek in te dienen bij het comité van Stichting Sport en Spel kun je inzage krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Sport en Spel kun je terecht bij het comité.

Wijzigingen privacybeleid
Stichting Sport en Spel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Disclaimer
De inhoud van www.sportenspel.org is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Stichting Sport en Spel tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Sport en Spel expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Foto’s en filmmateriaal
Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt en is er filmregistratie aanwezig. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van enig beeld van jezelf, of minderjarige kinderen, laat ons dit dan snel mogelijk weten. Wij zullen er met uiterste zorg op toezien dat uw beeldmateriaal wordt verwijderd.